Wspomagamy wątrobę ziołami

Wspomagamy wątrobę ziołami

Rozmowa z lek. med. Krystyną Bugajską

Jaką funkcję w naszym organi­zmie spełnia wątroba?
Wątroba to największy gruczoł układu trawiennego, zbudowana jest z komórek zwanych hepatocytami. Dokonują się w nich przemia­ny metaboliczne dzięki krwi dopły­wającej z przewodu pokarmowego przez żyłę wrotną i tętnicę wątrobo­wą. Prawidłowość przemian meta­bolicznych w hepatocytach wymaga prawidłowego dowozu substratów. Wątroba pro­dukuje tak­że żółć, która ulega zagęsz­czeniu wędru­jąc przez prze­wody żółciowe i podczas przechowywania w pę­cherzyku żółciowym.

Jakie są choroby wątroby i kto jest na nie najbardziej narażony?
Wątrobę mogą atakować i uszka­dzać różne wirusy: cytomegalii, mononukleozy, odry, opryszczki i inne. W naszym kraju najwięk­sze znaczenie mają wirusy zakaź­nego zapalenia wątroby A, B, C, D. Wirus A warunkuje epidemicz­ne zapalenie wątroby,przenoszo­ne głównie drogą jelitową. Wirus B wywołuje wszczepione zapalenie wątroby, przenosi się głównie drogą parenteralną i ujawnia po 2-6 mie­sięcznym okresie inku­bacji. Wirusowe zapa­lenie wątroby jest u nas dość częstą chorobą zakaźną. WZW typu A szerzy się szczegól­nie łatwo w skupiskach dzieci i młodzieży, na­tomiast postacią wsz­czepioną możemy za­razić się przez zabiegi lekarskie: pobieranie i przetaczanie krwi, dializy, iniekcje.

A inne choroby wą­troby?
Inne choroby wątro­by to kamica żółciowa, stany zapalne pęche­rzyka i dróg żółciowych, marskość wątroby, stłuszczenie, guzy, no­wotwory pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

Jedną z poważniejszych chorób wątroby jest marskość. Jak docho­dzi do jej powstania?
Marskość wątroby jest chorobą, w wyniku której dochodzi do nisz­czenia właściwej struktury narządu przez tkankę łączną. Przyczyny po­wstawania tej
choroby mogą być bardzo róż­ne: wzrastające spożycie alko­holu, błędy ży­wieniowe, che­mizacja życia (w tym także bardzo duże spożycie leków), wirusowe za­palenia wątroby i dróg żółciowych. Choroba doprowadza do dekompensacji wątroby czyli niewydol­ności krążeniowej, metabolicznej i wydzielniczej. Marskość wątro­by podczas swego trwania wpły­wa niekorzystnie na wiele innych czynności organizmu - zaburza czynność układu krwiotwórcze­go, układu krzepnięcia, nerek, ser­ca i krążenia, układu nerwowego. Rokowanie w marskości wątroby jest złe.

Czy jest jakieś antidotum na choroby zakaźne wątroby?
Aby uchronić się przed choroba i mi zakaźnymi wątroby należy się szczepić. Ważne jest, aby szpitale dysponowały sprzętem jednorazowego użytku. Profilaktyka WZW j typu A to stałe podnoszenie higieny osobistej i środowiskowej oraz higieny środków spożywczych. Dostatecznie wczesne wykrywanie! i skuteczne usuwanie innych przyczyn chorób wątroby może nasi uchronić przed marskością.

Jak Alveo może wpłynąć na profi­laktykę i leczenie chorób wątroby?
Alveo możemy stosować zarów­no w profilaktyce chorób wątroby, jak i wspomagająco podczas ich leczenia. Dzięki działaniu detoksykacyjnemu preparatu, praca wątroby szybciej wraca do normy. Niektóre zioła, wchodzące w skład Alveo (aloes, drapacz, kardamon, rdest, mięta, koniczyna, gorycz­ka), od stuleci są znane i stoso­wane przy schorzeniach wątroby i dróg żółciowych. Leczenie scho­rzeń wątroby jest bardzo kosztow­ne. O wiele tańsze i skuteczniejsze jest zapobieganie. Alveo jest natu­ralnym preparatem, który w tym bardzo pomaga.


Zobacz również artykuły PDF:(Do przeglądania plików wymagana jest przeglądarka plików PDF polecamy Foxit Reader program można ściągnąć klikając w ten link

Foxit Reader


Wątroba - największe laboratorium naszego organizmu
Wątroba (wirus B) - Żółtaczka typu B - Nie chcesz dbać o siebie
Drugie życie - marskość wątroby, żółtaczka, nadciśnienie
Wątroba (marskość) wspomagana ziołami - żółtaczka
Wątroba - eliksir młodości kuenzym Q-10
Detoksykacja - zdrowa wątroba = zdrowy organizm
Anatomia - wątroba - zadania - Orgranizm i odżywianie XII 2005 (46)
D. Staliński - Rekonwalescencja po wypadku - wątroba, zapalenie zatok, sen, rehabilitacja
Tagi: , ziola na watrobe, dieta watrobowa, wirusy watroby, marskosc watroby,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.