Współpraca Akuny z PTMS

Współpraca Akuny z PTMS

Alveo dla sportowców

Rozmowa z dr. Witoldem Furgałem, Sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Czym zajmuje się Towarzystwo, jakie ma cele i jaki program reali­zuje?
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej ma charakter naukowo--dydaktyczny. Przedmiotem zainte­resowania stowarzyszenia są nauko­we podstawy prawidłowego rozwoju psychoruchowego osób uczestniczą­cych w uprawianiu sportu, rekreacji ruchowej i wychowaniu fizycznym oraz profilaktyka i leczenie schorzeń będących następstwem tej działalno­ści. Celem Towarzystwa jest inspiro­wanie badań naukowych, upo­wszechnianie wiedzy, współdziałanie w podnoszeniu umiejętności zawo­dowych, udzielanie członkom pomo­cy w ich działalności naukowej i za­wodowej. Stowarzyszenie realizuje swe cele zwłaszcza poprzez: organi­zowanie konferencji naukowych, szkoleń i konkursów naukowych, wydawanie czasopism, współdziała­nie z innymi, odpowiednimi instytu­cjami, formułowanie stosownych opinii, wniosków i postulatów.

Kto może zapisać się do stowa­rzyszenia?
Członkami Towarzystwa są oso­by fizyczne. Zrzesza ono członków zwyczajnych i honorowych. Jego siedzibą jest Warszawa. Prezesem Zarządu Głównego PTMS jest prof, dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski. Zarząd wraz z preze­sem liczy 11 osób, są to ludzie na­uki, zajmujący się w swoim co­dziennym życiu fizjologią wysił­ków sportowych, chirurgią urazo­wą i ortopedią w sporcie, orzecznictwem sportowo-lekar­skim, rehabilitacją w sporcie -w sumie tym, co składa się na określenie, iż medycyna spor­towa jest medycyną aktywności ruchowej, zajmującą się człowie­kiem uprawiającym różne formy kultury fizycznej we wszystkich okresach jego życia.

Dlaczego i kiedy podjęliście Państwo współpracę z Akuną?
Umowę o współpracy podpisali­śmy 12 maja 2005 w Katowicach. Ze strony Zarządu Akuny swój podpis złożył Prezes Tomasz Kwo-lek, zaś ze strony PTMS dr Woj­ciech Gawroński, jego Wiceprezes, oraz ja jako Sekretarz. Śledząc ry­nek czasopism, w których można znaleźć problematykę suplementa-cji, natrafiłem na fitospecyfik Alveo, posiadający obszerną doku­mentację badawczą oraz certyfika­ty badań komisji antydopingo­wych Słowacji, Czech oraz Nie­miec, pozwalające na stosowanie go jako suplementu. Handicap sta­nowił znaczek Funduszu Rozwoju Kardiochirurgii i nazwisko prof, dr. n. med. Zbigniewa Religi z fan­tastycznym celem budowy Pol­skiego Sztucznego Serca. Niepo­ślednią rolę odegrali dystrybuto­rzy Alveo z Lublina - Barbara Sta­niak i Paweł Kwiatkowski, którzy dostarczyli mi materiały pozwala­jące na przekonanie zarządu na­szego stowarzyszenia.

Na czym polega współpraca, jaki jest jej zakres?
Przedmiotem umowy jest udziele­nie firmie Akuna zezwolenia na sto­sowanie znaczka i nazwy ZG PTMS dla celów promowania i pro­gramowania właściwych zachowań zdrowotnych podczas zwiększonego wysiłku fizycznego. Zgoda ta dotyczy produktu Alveo. W okresie odbywa­nia umowy PTMS wyraża zgodę na używanie swojej nazwy i znaczka na opakowaniach produktu Alveo i w materiałach informacyjno edukacyjno-promocyjnych (w tym cza­sopisma firmowego oraz portalu in­ternetowego firmy Akuna) z nastę­pującymi elementami: wymienio­nym znakiem z zachowaniem kolorystyki oraz formy graficznej, określeniem: „Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej rekomenduje produkt Alveo dla sportowców i osób o zwiększonej aktywności fizycznej stwierdza, iż firma Akuna jest part­nerem Polskiego Towarzystwa Me­dycyny Sportowej".

Jakie badania związane z Alveo zamierzacie Państwo przeprowa­dzić?
Przede wszystkim preparat zosta­nie przebadany w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie. Celem jest stwierdze­nie, iż nie zawiera substancji zakaza­nych w sporcie. Jednostki naukowe (akademie medyczne, akademie wy­chowania fizycznego, poradnie lub kluby), w których pracują członkowie Zarządu PTMS, w porozumieniu z Zarządem Akuny mogą wykonać badania pod kątem skutków suple -mentacji Alveo u osób aktywnych fi­zycznie i sportowców w zakresie pa­rametrów fizjologicznych, takich jak: progi przemian beztlenowych, mak­symalne pochłanianie tlenu, restytu­cja powysiłkowa oraz wpływ prepa­ratu na procesy reparacyjne po ura­zach sportowych układu mięśniowo--kostnego czy też działanie immunostymulujące.
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces Rozmawiała Beata Nowacka


Tagi: , alveo wsrod sportowcow, medycyna sportowa, preparaty dla sportowcow, towarzystwa sportowe,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.