Rzetelna wiedza

Rzetelna wiedza

Marek Wawrzeńczyk, doświadczony specjalista do spraw marketingu, w firmie Akuna na pozycji Vice Presidenta, doradza, o czym należy opowiedzieć w czasie prezentacji

Przyszliśmy punktualnie na spotkanie. Warunki do rozmo­wy są bardzo dobre. Od czego za­cząć prezentację?
Co pan/pani sądzi na temat ziół? Jakie ma pan/pani doświadczenia związane z ziołami? - pytam na początku. - Jeżeli mój rozmów­ca nie wierzy w dobroczynne dzia­łanie ziół, szanuję jego zdanie. Tłu­maczę, że nasza rozmowa miała dotyczyć właśnie ziół i w tej sytu­acji jej kontynuowanie nie będzie miało sensu. Dziękuję za spotkanie i po prostu wychodzę.

A jeżeli osoba, która zorganizo­wała spotkanie, nalega, aby mimo wszystko pan został i kontynu­ował rozmowę?
Wyjaśniam, że nie można nikogo zmuszać do zmiany swojego stano­wiska.

Powiedzmy, że nasz rozmówca nigdy nie miał do czynienia z zio­łami. Nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Czeka, aż pan go przekona. Co wtedy?
Ja nie przekonuję. Ja tylko dostar­czam informacji na temat działania preparatu. Każdy sam podejmuje decyzję, co z tymi wiadomościami zrobi. To jego wybór. A ja każdy wy­bór uszanuję. Mój rozmówca musi wiedzieć, że nie przyszedłem wy­wierać na nim presji. Że nie zamie­rzam mu nic sprzedawać. Tylko wtedy się rozluźni i wsłucha w to, co mam do powiedzenia.

A jeśli ktoś ma pozytywną opi­nię na temat ziół?
To bardzo dobrze. Rozpoczynam rozmowę na temat Alveo.

O czym należy powiedzieć na po­czątku?
O tym m.in., że nasz preparat to ekstrakt wodny 26 ziół. Są one znane i uznane na świecie jako zioła lecznicze. Natomiast preparatu nie należy rozpatrywać w katego­riach lekarstwa. Siłą Alveo jest połączenie ekstraktów ziół w od­powiednich propor­cjach. Dr Khoshbin, twórca preparatu, opra­cowywał ten zestaw przez piętnaście lat. Dzięki takie­mu połączeniu ekstraktów powstała tzw. synergiczna siła. Wpływa ona na każdy or­gan, naszego ciała, przywracając mu równowagę. Medycyna określa | to mianem homeostazy.

Co to oznacza?
Stan równowagi w organizmie wszystkie organy funkcjonują prawi- P dłowo, są dożywione i dotlenione. Jeśli trzustka będzie w homeostazie, cukrzyca ma małe szanse zaistnieć! Jeśli układ krwionoiśny będzie w home ostazie, nie będzie problemów ciśnie­niowych, krążenio­wych itd.

Na co następnie trzeba zwrócić uwagę?
Dr Khoshbin przeprowadzał ba­dania nad tym preparatem w swojej klinice medycyny naturalnej w Ka­nadzie. Finalny etap badań miał miejsce w latach 1998-2001.

Jeśli nasz rozmówca zechce zo­baczyć wyniki tych badań?
Należy mu to umożliwić. Ja mam te wyniki zawsze przy sobie. Są one również dostępne na stronach in­ternetowych firmy Akuna. Mówią one o tym, że już po trzech miesią­cach systematycznego zażywania preparatu mogą ustąpić schorzenia czy grupy schorzeń, które współ­czesna medycyna uważa za nieuleczalne. To jest nadciśnienie tętni­cze, cukrzyca przewlekła typu II, gościec przewlekle postępujący. Ale nie tylko. Preparat pomaga i w problemach wrzodowych, jelito­wych, gastrycznych. Reguluje się gospodarka hormonalna, praca po szczególnych gruczołów czy też ustępują alergie pyłowe i pokarmo­we. Co jest istotne systematyczne stosowanie preparatu powoduje, ,że mogą ustąpić przyczyny tych chorób.

Czy preparat został przebadany w Polsce?
Tak. Bardzo szczegółowo. W In­stytucie Roślin i Przetworów Zie­larskich w Poznaniu. Kierował tymi badaniami prof. Jerzy Lu­tomski. Preparat został rozebrany na czynniki pierwsze. Badania wykazały, że w Alveo znajdują się związki aktywne biologicznie, które oddziałują na nasz orga­nizm w czterech podstawowych grupach.

Jakie to grupy?
Pierwsza, ogromnie ważna dla naszego organizmu, to tzw. detok­sykacja. Ponieważ Alveo jest pro­duktem spożywczym, swoje działa­nie zaczyna od oczyszczenia, od­blokowania naszego przewodu pokarmowego. Organizm dobrze przyswaja tłuszcze, węglowodany i białko, natomiast ma problemy z przyswajaniem mikro i makroelementów oraz pierwiastków śladowych. Przykładem może być taka choroba jak Tssteoporoza (odwap­nienie kości - Brak pierwiastka wapnia w naszym organizmie). Nie dzieje się tak dlatego, że nie jemy produktów bogatych w wapń, ale dlatego, że organizm ma problemy z ich przyswajaniem. W organizmie zachodzą procesy biochemiczne, w których wapń jest niezbędny. Nie mogąc czerpać go z przewodu pokarmowego, za­czyna pobierać wapń z układu kostnego, doprowadzając do oste­oporozy. Dzięki Alveo wchłanial-ność wzrasta do ponad 90 proc. Alveo reguluje też procesy wypróżniania. Nieczystości, które zatrzymują się w naszych jelitach, zatruwają organizm od wewnątrz. Dzięki stosowaniu preparatu mo­żemy tego uniknąć. Następnie preparat oczyszcza narządy jamy brzusznej - wątrobę, nerki, trzust­kę i śledzionę. W związku z tym mamy szansę na pozbyie się z or­ganizmu kamieni nerkowych lub żółciowych.

Niektórzy sądzą, że problem ten ich nie dotyczy* ponieważ mają usunięty woreczek żółciowy.
Usunięcie woreczka nie rozwiązuje problemu. Or­ganizm nadal będzie produ­kował kamienie (jeśli nie zmienimy sposobu odży­wiania), które będą zapychać przewody żółciowe, co w kon­sekwencji może doprowadzić do marskości wątroby. Oczyszczanie układu krwio­nośnego to następna kwestia. Zaczyna się od usunięcia zło­gów wapiennych i cholesterolowych z tętnic. Zwiększamy tym samym ich prześwit i elastyczność.Preparat dociera do naczyń włoso­watych, więc każdy organ, każdy narząd, będzie dotleniony i zosta­ną usunięte produkty spalania we­wnątrzkomórkowego. Jeśli organ jest dotleniony, to mija ból (migre­nowy, kręgosłupa, stawów, men­struacyjny).

Jakie są kolejne grupy działania Alveo?
Rewitalizacja i remineralizacja. Pijąc preparat na powrót dostar­czamy do organizmu te wartości odżywcze, które kiedyś były w po­żywieniu, a dziś ich nie ma. Wia­domo, że rośliny pobierają minera­ły z gleby, a czym są nawożone gle­by? Chemikalia, pestycydy, kwaśne deszcze. Żywność jest przemysło­wo wytwarzana i przetwarzana (pasteryzacja, konserwanty, ulep-szacze, spulchniacze). Badania w Instytucie Roślin potwierdziły, że 28 ml Alveo, spożywanego co­dziennie rano na czczo, pół go­dziny przed posiłkiem, to dostar­czenie organizmowi podprogowej dawki terapeutycznej potrzebnych witamin, minerałów oraz komple­tu 22 z 22 potrzebnych człowieko­wi aminokwasów. Alveo zawiera również związki flawonowe, które są naturalnymi antyoksydanta-mi, antyutleniaczami, wymiata­czami wolnych rodników, czyli mamy do czynienia z profilaktyką nowotworów w naszym organi­zmie. Pijąc preparat dostarczamy do organizmu wartości odżywcze, niezbędne do jego prawidłowe­go funkcjonowania. Wszystkie te związki są pochodzenia roślinne­go (fitominerały), których wchła-nialność jest nieporównywalnie większa od minerałów organicz­nych czy witamin syntetycznych, dostępnych w aptekach.

Następny kierunek działania?
Tonizacja. Alveo wpływa na pra­cę naszego układu nerwowego. Ła­godniej reagujemy na stres. Ustę­puje bezsenność i nadwrażliwość. Wzmocnienie układu nerwowego z wcześniejszym oczyszczeniem
i dowartościowaniem wszystkich narządów powoduje, że zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicz­nej organizm kompleksowo po­wraca do stanu równowagi, stanu homeostazy, stanu ogólnego zdro­wia. Czwarty kierunek działania to immunomodu-lacja - regulacja naszego systemu odpornościowego. To nie jest przypa­dek, że jedni chorują na grypę, a inni nie. .Coraz więcej dzie­ci rodzi się z aler­giami, które często prowadzą do astmy. Odporność systema­tycznie słabnie, dla­tego ciągle jesteśmy narażeni na nowe in­fekcje. Alveo wpły­wa na podniesienie odporności naszego organizmu. A więc nie mamy do czynienia z długotrwałym i kosztownym le­czeniem i tym samym unikamy groźnych powikłań.

Co z atestami?
Alveo posiada atest głównego in­spektora sanitarnego. Jego nu­mer umieszczony jest na butelce. Może być dystrybuowany przez apteki, sklepy zielarskie i sklepy ze zdrową żywnością. Dla mnie największy miernik bezpieczeń­stwa tego preparatu stanowi fakt, że jest on polecany kobietom w ciąży i matkom karmiącym.

A jeśli chodzi o przeciwwskaza­nia?
Są dwa. Po pierwsze przy trans­plantacji narządów. Tak długo, jak bierzemy leki obniżające odpor­ność organizmu, nie powinniśmy pić Alveo. I drugie - przy radiote­rapii i chemioterapii. Dopiero ty­dzień po zamknięciu cyklu może­my stosować preparat.

Dawkowanie?
Dzienna dawka dla dzieci -0,4 ml na 1 kg wagi ciała. Dorosłym, ważącym do 85 kg, podajemy 28 ml (miarka), jeśli ktoś waży więcej lub ma schorzenie przewlekłe minimalnie dwie dawki. Przy długotrwałych chorobach na początku należy przyjmować pół miarki.! Trzeba obserwować organizm i po woli zwiększać dawki. Chodzi o to, że okres detoksyka­cji może stanowić dyskomfort dla cho­rego. Organizm wy­dala toksyny przez* skórę, mocz, dostaje I jsię do krwiobiegu.1 W tym czasie może­my gorzej się poczuć. Okres oczyszczania może trwać od kilku do kilkunastu dni. Jeśli trwa to dłużej niż miesiąc obowiąz­kowo powinniśmy zgłosić się do lekarza.

Czy można przyjmować Alveo biorąc jednocześnie lekarstwa?
Tak. Musimy jednak poinformować lekarza, że pijemy preparat. Kiedy wchłanialność wzrośnie, leki zaczną silniej oddziaływać. Dlatego lekarz powinien nas obserwować i w miarę potrzeby zmniejszać dawki lekarstw.

A co będzie, jeśli poczujemy po­prawę i sami będziemy chcieli od­stawić leki bez konsultacji z leka­rzem?
Nie wolno nam tego robić. Nie je­steśmy lekarzami. A Alveo nie jest lekarstwem! Jest ziołowym środkiem dietetycznym, zawierają­cym optymalne, bezpieczne dla zdrowia ilości związków roślin­nych, posiadającym zdolność przy­wrócenia i utrzymania naturalnej równowagi organizmu.
żródło-czasopismo:zdrowie i sukces Katarzyna Mazur
Tagi: , dzialanie alveo, akuna w polsce, wszystko o alveo, co to jest alveo, akuna,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.