Budowa sztucznego serce

Budowa sztucznego serceRozmowa z Romanem Kustoszem
kierownikiem Pracowni Sztucznego Sercaw Instytucie Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu


Kiedy powstała Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii i jaką wówczas miała misję?
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii powstała w 1991 roku w Zabrzu z misją wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce, wspierania kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz działalności w zakresie ochrony zdrowia.

Dlaczego właśnie na ten rodzaj działalności zdecydowaliście się Państwo?
Choroby serca są jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Szacuje się. że śmiertelność spowodowana nimi jest o ponad 60 % wyższa od śmiertelności w zachorowaniu na raka. W Polsce blisko milion osób choruje na niewydolność serca.

Jakie są najważniejsze działania Fundacji?
We własnym Instytucie Protez Serca realizuje prace w czterech wiodących kierunkach badawczych związanych ze sztucznym sercem, robotem i innowacyjnymi narzędziami chirurgii oraz inżynierią tkankową i biologicznymi protezami zastawek serca.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia Fundacji?
W swym dorobku Fundacja posiada m.in. wdrożony w 1996 roku do praktyki klinicznej System Wspomagania Serca POLCAS. Składa się on z pozaustrojowej pneumatycznej, poliuretanowej protezy serca (komora wspomagania serca, jedna z 6 stosowanych aktualnie na świecie, pulsacyjnych protez serca} oraz z przewoźnego sterownika. wyposażonego w autonomiczny układ zasilania pneumatycznego (niezależny od szpitalnej sieci zasilania). System POLCAS wykorzystywany klinicznie od 1995 roku, zastosowany został w sześciu klinikach kardiochirurgii w Polsce i w Buenos Aires (Argentyna) u ponad 190 chorych jako pomost do transplantacji serca (najdłużej przez 98 dni) lub do regeneracji serca (najdłużej przez 53 dni), w leczeniu krytycznej niewydolności serca albo jako pomost do transplantacji chorego narządu. W Fundacji opracowany został również prototyp kompaktowej, wszczepialnej, elektrohydraulicznej protezy wspomagania lewej komory serca, która posłuży do prac nad pełnym sztucznym sercem, model przenośnego sterownika pneumatycznych protez serca oraz model częściowo implantowanej pneumatycznej protezy wspomagania serca, wykonanej z elastycznego poliuretanu i pokrytej warstwą azotku tytanu, który uchodzi za najbardziej biozgodny i odporny na biodegradację materiał stosowany w konstrukcji implantów. Model tej protezy nagrodzony został nagrodą Grand Prix XXIII Międzynarodowych Targów Innowacji. Nowych Technologii i Nauki „EUREKA" w roku 2004 w Brukseli oraz złotym medalem Targów Nowych Technologii, Innowacji i Nauki „CONCOURSE LEP-PINE" w roku 2005 w Paryżu. W Fundacji opracowane zostały również: oryginalna biologiczna proteza zastawki serca z żywej tkanki ludzkiej, program symulacji procedur chirurgicznych oraz prototyp robota kardiochirurgicznego ROBIN HEART

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, prowadząc od 16 lat program budowy sztucznego serca, wielokrotnie czyniła starania o objęcie go programem rządowym, czy to udało się osiągnąć?
6 marca br. rząd ustanowił wieloletni program „Polskie Sztuczne Serce". Jego zadaniem jest m.in. opracowanie trzech nowoczesnych protez serca: krótkoterminowej, zapewniającej wspomaganie niewydolnego serca pr2ez okres od tygodnia do kilku miesięcy, średniookresowej wszczepialnej, wspomagającej serce od miesiąca do 2-3 lat oraz długookresowej wszczepialnej, zapewniającej wspomaganie serca przez nieograniczony czas trwania terapii. Protazy mają charakteryzować się trwałością oraz wysokim stopniem zaawansowania technologicznego, łączne wydatki na realizację programu w latach 2007-2011 wyniosą 35 mln zł. z czego 30 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa (środki Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Jaki jest cel tego programu?
Celem strategicznym wieloletniego programu Polskie Sztuczne Serce jest opracowanie i wdrożenie do stosowania klinicznego „rodzin/" polskich protez serca, zróżnicowanych pod względem zaawansowania technicznego i technologicznego. czasu wspomagania oraz stopnia implantacji. z efektem finalnym w postaci całkowicie implantowanej permanentnej protezy serca (sztucznego serca). Fundusze na ten cel będą uruchamiane transzowo, w ciągu pięciu lat z budżetów dwóch ministerstw: Ministerstwa Zdrowia (ok. 10 mln zł) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ok. 20 min zł). Co ważne, zarezerwowanie ich na realizację wieloletniego programu rządowego Polskie Sztuczne Serce nie oznacza zwiększenia nakładów budżetowych na lata 2007-2011.

Czy mógłby Pan przybliżyć założenia tego programu?
W założeniach wieloletni program Polskie Sztuczne Serce składa się z pięciu głównych przedsięwzięć: technologii biomateriałowej, technologii metrologicznej i informatycznej, konstrukcji systemów wspomagania serca, badań klinicznych oraz stworzenia badawczo-rozwojowej platformy naukowo-technologicznej w zakresie protez serca. Wykonawcy programu będą wyłaniani w drodze konkursu. Mamy nadzieję, że do realizacji programu przystąpi nie mniej niż kilkanaście i nie więcej niż kilkadziesiąt inżynierskich instytutów naukowo-badawczych oraz kilka ośrodków medycznych. Liczymy również na to, że Fundacji przydzielona zostanie funkcja koordynatora prac badawczych i klinicznych.

Czym jeszcze zajmuje się Fundacja?
Posiada wiele patentów, współfinansowała edycję jedynych w Polsce podręczników „Zarys kardiochirurgii" i „Kardiochirurgia dziecięca" oraz produkcję kilku filmów dokumentalnych. Jej opracowania i konstrukcje były kilkunastokrotniˆ nagradzane i wyróżniane na wystawach najnowszych technologii w Europie, USA i w Japonii. Pracownicy Fundacji poszczycić się mogą szeregiem publikacji naukowych oraz aktywnym udziałem w prestiżowych konferencjach i sympozjach poświęconych najnowszym technologiom w kardiochirurgii. Niezależnie od działalności naukowo-badawczej Fundacja prowadzi rozwinięty, finansowany ze środków własnych, program szkoleniowo-stypendialny, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych z Polski i z zagrantcy. Z programu tego skorzystało dotąd ponad 180 osób, głównie z krajów Europy Śródkowo-Wschod niej. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii postada status organizacji pożytku publicznego, status koordynatora Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca .ProCordis", wchodzi w sktad Centrum Zaawansowanych Technologii „Ener-gia-Srodowiskc-Zdrowie". Działalność Fundacji i Instytutu Protez Serca finansowana jest w oparciu o środki pochodzące z darowizn, grantów naukowo-badawczych, dotacji, subwencji, programów pomocowych Unii Europejskiej oraz z działalności gospodarczej. Najhojniej ją wspierające osoby, firmy i instytucje nagradzane są statuetką „Oskar Serca", przyznawaną podczas dorocznych koncertów .Serce za serce", organizowanych w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu z udziałem znakomitych artystów.

Jednym z partnerów Fundacji jest Akuna. Dlaczego zdecydowaliście się na tę współpracę?
Przede wszystkim ze względu na preparat Ałveo. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii zaleca preparat Alveo w profilaktyce chorób serca. Badania potwierdziły obecność w A!veo naturalnych związków aktywnych biologicznie. Na przykład flawonoidy, które zawierają glikozydy - są stosowane w lecznictwie jako środki nasercowe, przeczyszczające i ściągające. Glikozydy nasercowe bezpośrednio pobudzają pracę skurczowo-rozkurczową mięśnia sercowego. Natomiast saponiny z łodyg i liści obniżają poziom cholesterolu bez zmiany poziomu cholesterolu frakcji HDL. podwyższają wydzielanie naturalnych steroidów i kwasów żółciowych, obniżają jelitową absorpcję cholesterolu, chronią przed arteriosklerozą pobudzają regresję miażdżycy. Akuna jest Partnerem Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca od 4,5 roku.

Tagi: proteza serce ratunek nauka kardiochirurgia
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.