Witaminy i minerały

Witaminy i minerały

Alveo i Onyx - idealne połączenie

Rozmowa z dr. Jaromirem Bertlikiem
o preparacie Onyx, niedoborach minerałów
i chorobach XXI wieku

Co to jest Onyx?
Onyx stanowi kombinację wie­lu minerałów w płynie. Zawar­te są w nim również trzy zioła. Jest to więc ziołowo-mineralny su­plement.

W jakim celu stworzono Onyx?
Współczesne społeczeństwo cier­pi na niedobór minerałów w poży­wieniu. Brakuje ich przede wszyst­kim w glebie pod rolnicze uprawy, a w konsekwencji w naszym żywie­niu. Są one niezbędne do prawidło­wego funkcjonowania organizmu. Następstwem tego jest konieczność suplementacji. Pierwsze weszło na rynek Alveo, uzupełnia ono nie­dobory witamin, mikroelementów, aminokwasów, Onyx dostarcza or­ganizmowi niezbędnych minera­łów.

Czy Alveo i Onyx uzupełniają się wzajemnie?
Właściwie wzajemnie się wspie­rają. Alveo pomaga oczyścić sys­tem trawienny, co jest ogromnym
wsparciem dla preparatu Onyx.
Następuje wówczas lepsze wchła­nianie minerałów w nim zawar­tych, szybciej docierają do miejsca przeznaczenia. To znaczy wszędzie tam, gdzie są potrzebne: do tkanek, kości i mięśni. To pierwszy z powo­dów, dla którego Alveo i preparatu Onyx używa się razem. Drugim powodem jest fakt, iż Alveo re­guluje poziom hormonów w or­ganizmie. Minerały są niezbędne do prawidłowej pracy hormonów, a Alveo wspomaga ich przenosze­nie do wszystkich organów nasze­go ciała, by sprawniej substancje te produkować. Szczególnie w mózgu.

Wiele osób może czuć się zagu­bionych. Do tej pory znali tylko Alveo, które uzupełnia niedobo­ry w organizmie. Teraz dochodzi Onyx, czy Alveo nie wystarcza?
Dla wielu osób może być wystar­czające, jednak by uzyskać lepszą jakość reakcji chemicznych w or­ganizmie możemy wesprzeć dietę dostarczając mu minerałów. Po­winniśmy pić Onyx, by nasze ciało lepiej funkcjonowało, szczególnie gdy stajemy się starsi i tracimy na jakości pro­cesów życiowych. Z wiekiem możemy cierpieć na przykład na brak wapnia - osteoporozę, nękają nas stresy - do ich po­konania konieczne są minera­ły. Ludziom, którzy są nastro­jowi, konfliktowi, niespokojni bez przyczyny, brakuje tych substancji. Każda nasza emo­cja jest konsekwencją reakcji chemicznych zachodzących w organizmie, dla których po­trzebne jest np. żelazo czy inne minerały.

Jakie mogą być rezultaty, gdy pijemy Onyx z Alveo?
Każdy organizm ludzki jest inny. Nie ma pewności, że ktoś, kto pije Onyx, odczuje różnicę po trzech tygodniach, trzech miesiącach lub trzech la­tach. Jednak osoby żyjące w stre­sie, nerwowe i odczuwające stale niepokój, mogą w krótkim czasie
(od trzech do sześciu tygodni) do­strzec pewne złagodzenie napię­cia. Gdy - przykładowo - kobieta jest bardziej nerwowa tuż przed menstruacją, raz na miesiąc, praw­dopodobnie nie odczuje różnicy na­wet po sze­ściu mie-siącach zażywania preparatu Onyx. To samo dotyczy niedoborów wap­nia w kościach. Są ludzie, u których zdiagnozowano znaczne ubytki masy kostnej. Po rocznym piciu preparatu Onyx odnotowano znacz­ną poprawę. Zamiast 30 - mieli po roku tylko 10 proc. ubytku. Po­prawiło to znacznie strukturę kości. Zanik masy kostnej jest problemem zdrowotnym, którego się nie czu­je, nie widzi, ale można go zmie­rzyć. Efektów picia preparatu Onyx nie odczujemy bezpośrednio, ale unikniemy konsekwencji, jakie może powodować niedobór mine­rałów.

Jak długo należy pić Onyx?
Nie ma reguły. To jest składnik odżywczy, suplement żywnościo­wy. Jeśli nie jemy codziennie wa­rzyw i owoców, jesteśmy w ciągłym biegu, możemy wypić pół miar­ki preparatu Onyx, w ten sposób zaspokajając potrzeby naszego organizmu. To nie jest najlepszy sposób, ale pamiętajmy, że nawet jeśli - teoretycznie - zdrowo się odżywiamy, w pokarmach często nie ma wystarczającej ilości mine­rałów i witamin. Coraz więcej ludzi odczuwa rozmaite problemy zdro­wotne. Nie są to choroby, lecz wła­ściwie niedomogi. Dokucza nam fatalna jakość skóry, nerwowość, mamy problemy ze snem, brak nam energii. Żadna z tych przypadłości nie jest chorobą, wynikają z dys­funkcji ciała. Wszystkie nasze or­gany - płuca, mózg itd. potrzebują
wsparcia. Jeśli tego nie zrobimy, możemy mieć najpierw niewiel­kie problemy ze zdrowiem, któ­re później przerodzą się w po­ważną chorobę. W przypadku niektórych chorób potrzebujemy dwóch miarek preparatu Onyx dziennie. Profilaktycznie wy­starczy pół miarki, czyli 14 ml. Butelka jest stworzona do takiej właśnie dawki - połowa miarki raz na dzień wystarcza na mie­siąc.

Jeśli nasze pokarmy nie zawie­rają wystarczającej ilości mine­rałów, czy potrzebujemy prepa­ratu Onyx?
Proszę pamiętać, że rolni­cy karmią swoje zwierzęta ogromną ilością antybiotyków czy hormonów, by szybciej ro­sły i nie chorowały. Jeśli używa­ją genetycznie zmienionej psze­nicy, która rośnie na ubogiej glebie, brakuje tam minerałów.
Produkty kupowane w sklepach ze zdrową żywnością zawierają średnio 80 proc. więcej składników odżywczych niż np. warzywa i owo­ce ze zwykłych sklepów. Na baza­rze kupujemy pięknie wyglądające warzywa i owoce. Ale truskawka nierzadko nie smakuje jak tru­skawka, jabłko jak jabłko. Te same owoce kupione w biosklepie mają naturalny smak i aromat. Osoby, które teoretycznie stosują dietę bo­gatą w warzywa i owoce, ale zaopa­trują się w normalnych sklepach, tak naprawdę są niedożywione
nie otrzymują właściwej dawki substancji odżywczych. Potrzebują więc dawki niewielkiej ilości mine­rałów zawartej w połowie miarki preparatu Onyx.

Czy Onyx zawiera wszystkie nie­zbędne dawki minerałów?
Zawiera każdy niezbędny minerał i witaminę D, która jest koniecz­na do chemicznych reakcji wapnia w organizmie, by właściwą drogą dotarł do kości. Również bardzo ważne jest żelazo - pomaga pro­dukować krew, istotną rolę spełnia także magnez. Ale to wapń uczest­niczy w ponad 170 reakcjach che­micznych w naszym organizmie.

Skład preparatu Onyx jest w peł­ni organiczny. Skąd pochodzą te minerały bądź z czego są pozyski­wane?
Większość z nich pochodzi z morza, z raf koralowych (wapń), inne, jak np. cynk, są pozyski­wane z naturalnych produktów np. bardzo wartościowych orze­chów czy migdałów. Minerały znajdujące się w preparacie Onyx są w śladowych ilościach, ponie­waż pochodzą z naturalnych, boga­tych źródeł, lepiej zatem oddziałują na nasz organizm i są lepiej przy­swajalne.

Rozmawiała Katarzyna Piotrowska
żródło-czasopismo:zdrowie i sukcesTagi: , najlepsze witamint, najlepsze mineraly, witaminoza, przyawajanie witamin, witaminy przyswajalne,
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.